گرایش : زراعت

عنوان : تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.Sc)

گرايش  زراعت

عنوان:

تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط آب و هوایی حمیدیه

استاد راهنما:

خانم دکتر رقیه امینیان

استاد مشاور:

مهندس سعید ذاکر نژاد

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده: 1

فصل اول

1-1- مقدمه. 2

1-2- اهميت مصرف غلات.. 4

1-3- اهمیت مصرف جو. 5

1-4- ارزش غذايي جو. 7

1-5- وضعیت سطح زیر کشت و تولید جو در جهان، ایران و خوزستان. 10

1-5-1- نواحی کشت جو و جایگاه آن در جهان. 10

1- 6- اهميت تاريخ كاشت مناسب.. 17

1-7- عوامل اکولوژیکی مؤثر بر رشد جو. 19

1-7-1-  حرارت.. 19

1-7-2- رطوبت.. 20

1-7-3-  نور. 20

1-7-4- خاک.. 21

1- 8 – اهداف پژوهش.. 22

فصل دوم

2-1- تأثیر تاریخ کاشت مطلوب.. 24

2-2- تأثیر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد و اجزاء عملکرد. 25

2-3- عملكرد و اجزاء عملکرد. 30

2-3-1- تعداد سنبله در واحد سطح.. 31

2-3-2- تعداد دانه در سنبله. 33

2-3-3- وزن دانه. 35

2-4- روابط بین عملکرد و اجزاء عملکرد. 37

2-5- خوابیدگی.. 38

2-6- ارتفاع بوته. 42

فصل سوم

3-1- موقعيت جغرافيايي و وضعيت اقليمي محل اجراي آزمايش… 44

3-2- مشخصات فيزيكي و شيميايي خاك محل آزمايش… 44

3-3- روش آزمايش… 45

3-3-1- طرح آزمايشي.. 45

3-3-2- نقشه طرح آزمایش… 45

3-3-3- تيمارهای آزمایش… 45

3-4- مواد آزمایش… 46

3-4-1- رقم جنوب یا گلوریا 46

3-4-2- رقم 10سراسری.. 47

3-4-3- رقم نیمروز. 47

3-5- مراحل اجراي آزمايش… 48

3-6- خصوصیات مورد اندازه گیری.. 49

3-6-1- عملكرد بيولوژيكي.. 49

3-6-2- عملکرد دانه. 50

3-6-3- ضريب برداشت.. 50

3-6-4- تعداد سنبله در واحد سطح.. 50

3-6-5- تعداد دانه در سنبله. 50

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-6-6- وزن هزاردانه. 50

3-6-6- ارتفاع نهايي بوته. 51

3-6-7- ميزان خوابيدگي (ورس) 51

3-6-8- محاسبات آماری.. 52

3-6-8-1- تجزیه واریانس و مقایسه میانگین­ها 52

3-6-8-2- تجزیه همبستگی بین صفات.. 52

3-6-8-3- رسم نمودارها 52

فصل چهارم

4-1- عملکرد و اجزای عملکرد. 54

4-1-1- تعداد سنبله در مترمربع. 54

4-1-2- تعداد دانه در سنبله. 60

4-1-3- وزن هزاردانه. 63

4-1-4- عملکرد دانه. 66

4-1-5-  عملکرد بیولوژیکی.. 72

4-1-6- شاخص برداشت.. 75

4-1-7- ارتفاع گیاه 77

4-1-8- درجه خوابیدگی.. 81

4-1-9- وزن هکتولیتر. 84

4-2- روابط بين صفات.. 88

4-2-1- تعداد سنبله در مترمربع. 88

4-2-2- تعداد دانه در سنبله. 88

4-2-3- وزن هزار دانه. 89

4-2-4- عملکرد اقتصادی دانه. 90

4-2-5- عملکرد بیولوژیکی.. 90

4-2-6- شاخص برداشت.. 91

4-2-7- ارتفاع گياه 91

4-2-8- درجه خوابیدگی.. 91

4-2-9- وزن هکتولیتر. 92

4-3- تجزيه مؤلفه هاي اصلي.. 93

نتیجه گیری.. 97

پیشنهادات.. 98

فهرست منابع فارسی.. 99

فهرست منابع انگلیسی..

چکیده:

به­مقصود مطالعه اثر تاریخ کاشت و ارقام مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه جو آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی و در سه تکرار در سال زراعی 91-90 در اهواز به اجرا در آمد. در این آزمایش سطوح مختلف تاریخ کاشت شامل دهم آذر، بیست و پنجم آذر و دهم دی ماه و ارقام مختلف جو شامل جنوب، 10سراسری و نیمروز بود. مقایسات میانگین در پایان آزمایش در سطوح 1% و 5% به­وسیله آزمون چند دامنه­ای دانکن انجام گردید. بر اساس نتایج به­دست آمده اثر تاریخ کاشت بر روی صفاتی مانند تعداد سنبله در متر­مربع، عملکرد اقتصادی دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت و ارتفاع معنی­داری بود. با تأخیر در کاشت تعداد دانه در سنبله ، عملکرد بیولوژیکی، ارتفاع نهایی گیاه و درجه خوابیدگی کاهش و صفاتی مانند تعداد سنبله در متر­مربع، وزن هزار دانه، عملکرد اقتصادی دانه، شاخص برداشت افزایش پیدا نمود. اثر رقم در همه صفات بجز عملكرد بيولوژيك معنی­دار بود. بیشترین تعداد سنبله در متر­مربع، وزن هزار دانه و وزن هکتولیتر در رقم نیمروز حاصل گردید اما تعداد دانه در سنبله این رقم حدأقل بود. بیشترین عملکرد دانه و شاخص برداشت نیز در رقم جنوب نظاره گردید. نتايج تجزيه همبستگي نشان داد كه در بين صفات مختلف تعداد سنبله، عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت بيشترين همبستگي را با عملكرد دانه داشتند. نتايج حاصل از تجزيه مؤلفه هاي اصلي نشان داد كه  سه عامل اول بيشترين مقدار واريانس را به خود اختصاص دادند و سه مؤلفه جمعاً 99/93 درصد از كل تنوع را توجيه نمودند. همچنین نتایج نشان داد که تعداد سنبله و عملكرد دانه در  يك گروه قرار گرفتند. به­گونه کلی و با در نظر داشتن جمیع شرایط و نتایج به­دست آمده بهترین شرایط برای حصول حدأکثر عملکرد دانه جو تاریخ کاشت دوم و بهترین رقم، رقم جنوب تشخیص داده گردید و تعداد سنبله مهمترين جزء عملكرد بود. 

کلید واژگان: ارقام جو، تاریخ کاشت، عملکرد دانه

 

1-1- مقدمه

جو با نام علمی(Hordeum vulgare L.)  گیاهی می باشد با سازگاری وسیع و در مقایسه با گندم تحمل بیشتری به خشکی دارد. سطح زیر کشت آن در ایران حدود سه میلیون هکتار و تولید آن در حدود چهار میلیون تن می­باشد (بی­نام، 1998). جو نسبت به سایر غلات کم­ توقع­­تر بوده و در مقایسه با گندم به آب کم­تری نیاز دارد، به شوری ­­و قلیایی خاک متحمل­تر و احتیاجات غذایی کم­تری دارد. این گیاه دامنه انتشار و سازش اقلیمی وسیعی دارد و به دلیل برخوردار بودن از تنوع بالای ژنتیکی در شرایط کاملاً متفاوت آب و هوایی رشد می­کند، به­طوری­­که در هر دو نیمکره شمالی و جنوبی تا ارتفاع 5000 متری از سطح دریا کشت می­گردد. جو در مقایسه با گندم تحمل به خشکی و مقاومت به بیماری بیشتری دارد. در شرایط نا­مساعد محیطی و کمبود بارندگی عملکرد آن بیشتر از گندم می باشد و در مناطقی که به علت کوتاه بودن فصل رشد امکان کشت گندم نیست، کشت جو امکان­پذیر می باشد (بندیک، 2006). مجموع درجه حرارت مورد نیاز از زمان کاشت تا برداشت با در نظر داشتن خصوصیات ژنتیکی در حدود 3000-2500 درجه سانتی­گراد می باشد، دوره رشد جو از سایر غلات کوتاه­تر می باشد، به­طوری­که در نوع بهاره 70-60 روز و در نوع پاییزه 180 روز می باشد و این امر اهمیت آن را از نظر سرعت رشد در مقایسه با سایر غلات نشان می­دهد (پاراساد، 2008).

 

1-2- اهميت مصرف غلات

جمعیت کره زمین به صورت تصاعدی رو به افزایش می باشد، به­طوری­که جمعیت کره زمین از 2 میلیارد نفر در سال 1930 میلادی به 3/5 و 6 میلیارد نفر به ترتیب در سال­های 1990 و 2000 رسید و پیش­بینی می­گردد که این رقم در سال 2025 میلادی به 5/8 میلیارد نفر برسد (مجدم، 1376). بیش از 75 درصد جمعیت جهان در کشور­های در حال توسعه زندگی می­کنند که امروز با مشکل گرسنگی و سوء­ تغذیه دست به گریبان هستند، به­گونه­ای که 20 درصد جمعیت این کشور­­­ها دچار سوء تغذیه هستند (حق نیا، 1368). جهت فائق آمدن بر مشکل گرسنگی می­بایستی در 30 سال آینده 60 درصد به مقدار تولیدات کشاورزی خود بیفزایند (نورمحمدی، 1376). به­گونه­کلی بیش از 75 درصد انرژی و 50 درصد پروتئین مورد نیاز بشر از غلات تأمین می­گردد (حق پرست 1371). غلات، پایه اصلی تغذیه و بقاء بشر به­شمار می­­آیند (امام، 1383).

بر اساس گزارش سازمان خوار­بار جهانی ( (FAO در حال حاضر حدود 85 میلیون تن پروتئین در جهان مصرف می­گردد که حدود نصف این مقدار از غلات تأمین می­گردد (سالار دینی، 1372). بنابر­این پیش­بینی تأمین انرژی، پروتئین و ریز­­مغذی­ها الزامی می باشد. در حال حاضر 25 تا 30 درصد از جمعیت کشور ما از نظر میزان مصرف انرژی پروتئین و ریزمغذی­ها آسیب­ پذیر هستند و 10 درصد آنها دچار کمبود شدید مواد غذایی هستند، 25 درصد جمعیت هم بیش از نیاز مصرف می­کنند (مجنون حسینی، 1375).

اگر برنامه­های کنترل جمعیت هم به­صورت موفقیت­آمیز اجراء گردد در آینده نزدیک به علت افزایش جمعیت لزوم به­کار­­­­گیری شیوه­های جدید در افزایش تولیدات زراعی اجتناب ناپذیر خواهد بود. با گذشت زمان، افزایش میانگین تولیدات در واحد سطح و ازدیاد عملکرد پیچیده خواهد گردید (حق نیا، 1368). افزایش تولید از راه ازدیاد سطح زیر کشت عملی به­نظر نمی­رسد، به­همین دلیل تأکید بیشتر بر افزایش از طریق ازدیاد محصول در واحد سطح می باشد. پس با به­کارگیری ابزار­ها، اصول علمی، نتایج تحقیقات، اقدام به توصیه­های فنی مربوط به آزمون خاک، انتخاب ارقام پر­محصول، به­کارگیری اصول به­نژادی و به­زراعی و مصرف بهینه کود­های شیمیایی با در نظر گرفتن نیاز واقعی گیاه به عناصر غذایی عملکرد محصولات کشاورزی در واحد سطح در دیم­زارهای کشور را به نحو چشم­گیری افزایش خواهد داد (حق نیا، 1368) .

یکی از عمده­ترین معضلات تولید محصولات دامی، عدم وجود علوفه خوراکی کافی جهت تغذیه دام­ها می باشد. مراتع ایران با مساحتی بالغ بر 90 میلیون هکتار با حدود 10 میلیون تن علوفه خشک در سال می­تواند غذای 16 میلیون واحد دامی (22 درصد دام­های کشور) را تأمین ­کند (آیت الهی، 1377). در حال حاضر 56 میلیون واحد دامی متکی بر علوفه مراتع می­باشد. سطح زیر کشت جو نزدیک به دو میلیون هکتار و با تولید بیش از 3 میلیون تن در سال، بعد از گندم عمده­ترین محصول زراعی کشور می باشد.

1-3- اهمیت مصرف جو

از نظر سطح زیر کشت در دنیا، جو چهارمین گیاه پس از گندم، برنج و ذرت می باشد و 12 درصد کل تولید جهانی غلات را به خود اختصاص داده می باشد. متوسط سطح زیرکشت آن طی سال­های 1981 تا 2000 معادل 3/70 میلیون هکتار گزارش شده می باشد. سطح زیر کشت جو در مقایسه با سایر غلات معادل 38 درصد و سطح برداشت معادل 35 درصد می باشد. در اغلب کشور­های اروپایی سهم جو از نظر سطح زیر کشت در بین غلات بیش از 50-40 درصد می باشد) رادمهر قدیری، 1372) .

جو از غلات مهم ایران و جهان می باشد و در بین غلات به دلیل خوش­خوراکی و بر­خورداری از محتوای بالای انرژی قابل سوخت­و­­ساز دارای جایگاه منحصر به­فردی در تأمین انرژی مورد نیاز دام و طیور می باشد. (کوچکی و راشد محصل و صدر آبادی، 1376).

دانه جو از نظر ترکیبات شیمیایی اختلاف بسیار زیادی با دیگر دانه­های غلات ندارد، با این تفاصیل دانه­های جو به دلیل پوسته­ها دارای مقدار بسیار زیادی سلولز می باشد، مقدار چربی در دانه­های جو کمتر از ذرت و یولاف می­باشد و از نظر مواد غیر نیتروژنه و مواد معدنی اکثراً مشابه دیگر دانه­های غلات می باشد (ماسکیاندارو، 2008). بهترین خاک­ها برای كاشت جو، خاک­های لومی و رسی با زهکشی مناسب می­باشند، به­گونه کلی خاک­هایی که از حاصلخیزی کمتری برخوردارند به کشت جو اختصاص داده می­شوند (نلسون، 2007). جو در اکثر کشورهای تولید کننده آن سابقه طولانی دارد، این گیاه علاوه بر تغذیه دام در مصارف غذایی بشر و قنادی­ها کاربرد دارد. جو در بین غلات دانه­ریز چه در طول دوره جوانه زدن و چه در مراحل بعدی رشد خود متحمل­ترین گیاه نسبت به شوری می باشد (کوچکی و همکاران، 1376). جو برای تعداد زیادی از ساکنان نواحی سردسیر و خشک دنیای قدیم (به­خصوص خاورمیانه و شمال آفریقا) یک منبع غذایی مهم به­شمار می­رود. در دنیای جدید، جو اکثراً در تغذیه دام و در صنایع تخمیری به­کار می­رود (براون، 2008).

در حال حاضر در اغلب کشورها از آن در تهیه انواع نوشابه­های الکلی و غیر الکلی و نیز در کارخانه­جات نشاسته­سازی بهره گیری می­گردد (کارامونوس، 2005) و از مالت آن نیز در صنعت و دارو­سازی بهره گیری به­اقدام می­آید (نیکخواه، 1385). به­گونه کلی دانه غلات و مانند جو به لحاظ میزان پروتئین، در مقایسه با لگوم­ها و دانه­های روغنی فقیرتر می باشد و در این بین مهم­ترین اسید­آمینه مورد نیاز بشر که در غلات و مانند جو کمبود آن نظاره می­گردد، اسید آمینه لیزین می­باشد. اگر چه جو، یولاف و برنج نسبت به سایر غلات از این نظر غنی­ترند (چانی، 2005). از دیگر مزایای اقتصادی جو، امکان بهره گیری دو منظوره آن در زراعت می باشد. این امر به­دلیل رشد سریع آن بعد از چیدن یا چرا می­باشد (کافی، ژند، شریفی، 1379).

1-4- ارزش غذايي جو

دانه جو دارای 50 میلی­گرم کلسیم، 6 میلی­گرم آهن در 100 گرم می باشد، ارزش غذایی بعضی از ترکیبات دانه جو در مقایسه آن با دانه سایر غلات در جدول 1-1 آورده شده می باشد (گراهان، 2002).

  ارزن یولاف سورگوم جو برنج ذرت گندم چاودار
درصد آلوئید قابل دسترس 4/63 9/62 9/62 8/55 3/64
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
6/63

7/69

8/71 انرژی (کیلو­ژول در 100 گرم)

1650

1640

1610

1630

1610

1660

1570

1570 انرژی قابل مصرف

2/87

6/70

9/79

81

3/96

2/87

4/84

85

ویتامین (میلی­گرم در 100 گرم)

تیامین 63/0 60/0
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
33/0

10/0

29/0

32/0

45/0

66/0 ریبو­فلاوین

33/0

14/0

13/0

04/0

04/0

10/0

10/0

25/0 نیاسین

2

3/1

3/4

7/2

4

9/1

7/3

3/1

آمینو اسید (گرم در 16 گرم نیتروژن)

لیزین 7/2 4 7/2 2/3 8/3 5/2 3/2 6/3
ترئونین 2/3 6/3 3/3 9/2 6/3 2/3 8/2 3/3
میتیونین و سیستئین 6/3 8/4 8/2 9/3 9/3 9/3 6/3 7/3
تریپتوفان 3/1 9/0 1 7/1 1/1 6/0 1 1

کیفیت پروتئین (درصد %)

قابلیت واقعی هضم 93 1/84 8/84 88 7/99 95 96 77
ارزش بیولوژیکی 60 4/70 2/59 70 74 61 55 7/77
سودمندی پروتئین خالص 56 1/59 50 62 8/73 58 53 59
پروتئین قابل مصرف 4/6 5/5 2/4 8/6 4/5 7/5 6/5 1/5

جو لخت با وزن حجمی بیشتر، هزینه انباری و حمل و نقل کم­تر بیش از 16 درصد پروتئین با کیفیت عالی، را در بین سایر غلات دارا می باشد. از نظر آمینواسیدها، درصد فیبر خیلی کم و میزان بالای ارزش غذایی و انرژی متابولیکی از سایر غلات برتر می­باشد (آیت الهی، 1377). جو علاوه بر مصارف دامی در تغذیه و رژیم غذایی بشر نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد، همچنین مصرف بعضی ارقام جو لخت به­دلیل درصد بیشتری مواد مثل بتاگلوکان موجب کنترل کلسترول شده و بدین لحاظ یکی از مواد غذایی مفید در رژیم لاغری نیز به حساب می­آید (کوچکی، راشد محصل، صدر­آبادی، 1376) و (یعقوب فر و فضایلی، 1378).

جو به­صورت دیم و آبی در زمستان کاشته و تولید می­گردد و مقاومت بالایی به شرایط نامطلوب محیطی دارد، به­خوبی می­تواند برای تأمین بخشی از نیاز غذایی دام و طیور جایگزین ذرت گردد و وابستگی به واردات ذرت را حذف یا کاهش دهد. (پوررضا و صادقی، 1377). در اغلب کشورهای اروپایی سهم جو از نظر سطح زیر کشت در بین غلات بیش از 50-40 درصد می باشد به­طوری که این مقدار در دانمارک 5/86 درصد، انگلستان 60 درصد، اسپانیا 47 درصد، ایرلند 7/80 درصد و فرانسه 5/46 درصد می باشد و بیشتر به شکل علوفه برداشت می­گردد. از اوایل قرن حاضر، جو مورد توجه بیشتر قرار گرفت. در طی جنگ جهانی دوم وقتی که ورود گندم جهانی به انگلستان ممنوع گردید، دولت اضافه کردن مقادیر مختلف جو ویولاف را به مخلوط­های آسیایی مورد بهره گیری برای تهیه آرد نانوایی مجاز اعلام نمود، برای این مقصود پوسته جو مورد بهره گیری تا حدود زیادی گرفته گردید (یعقوب فر و فضائلی، 1378).

جدول 1-2  مقایسه ترکیب شیمیایی و انرژی قابل متابولیسم در جو بدون چوشینه و جو معمولی

(قزوینی و یوسفی، 1378)

      الیاف خام (%) انرژی قابل متابولیسم ظاهری  (AME) انرژی قابل متابولیسم حقیقی (TME)
جو بدون پوشینه 4/16 6/2    
جو معمولی 41/10 74/6    

 

1-5- وضعیت سطح زیر کشت و تولید جو در جهان، ایران و خوزستان

1-5-1- نواحی کشت جو و جایگاه آن در جهان

جو در ایران و خوزستان از حدود 3000 سال قبل از میلاد مسیح کشت می­گردید و برای تهیه نان مورد بهره گیری قرار می­گرفت. با اتکا به گزارشات وزارت کشاورزی آمریکا، پس از سال 1970 یعنی درست هنگامی­­که صنعت جدید مرغ­داری در ایران شروع به­کار نمود و به گونه طبیعی تقاضای غلات مخصوص تغذیه مرغ افزایش پیدا نمود (روهرر، 1999).

جو چهارمین محصول مهم در میان غلات بعد از گندم، ذرت و جو می باشد. در کشورهای چین و ترکیه و هند بیشترین سطح زیر کشت را دارا می­باشند، در استرالیا جو در اکثر مناطق رایج می باشد (ترورس، 2007). سطح زیر کشت جو در جهان 55336169 هزار هکتار می­باشد. کشورهای عمده تولید کننده جو آلمان، انگلستان، فرانسه، روسیه و کانادا هستند. اگرچه در سال­های اخیر سطح زیر کشت آن کاهش یافته اما عملکرد به نحو چشم­گیری افزایش داشته و در ایران سالیانه به گونه متوسط 5/1 میلیون هکتار از اراضی آبی و دیم کشور را به­خود اختصاص داده می باشد که 40 درصد آبی و 60 درصد دیم می­باشد (خواجه­پور، 1381).

سطح زیر کشت جو آبی و دیم در کشور معادل 000/750/1 هکتار و عملکردی معادل 2600 كيلوگرم در هكتار داشت. 40 درصد زمین­ها در کشور به کشت آبی و 60 درصد آن تحت کشت دیم می­باشند. 67 درصد تولید متعلق به اراضی آبی و 33 درصد متعلق به اراضی دیم می باشد. سهم دیم به آبی در خوزستان نسبت به سایر استان­ها بیشتر می باشد. در خوزستان کشت آبی حدود 000/40 هکتار و کشت دیم 000/60 هکتار می باشد )روهرر، 1999).

وضعیت تولید جو در سالهای (82-1373) در جدول 1-3 مشخص گردیده می باشد (کیزیل کایا، 2004).

تعداد صفحه :130