دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد اصلاح نباتات در رشته کشاورزی( M.Sc )

عنوان

مطالعه تنوع سوماکلونال در گیاه دارویی بارهنگ با بهره گیری از مارکر ISSR

1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول: مقدمه و کلیات ………………………………………………………………………………………… 2
1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 3
1-1-2- گیاهان دارویی……………………………………………………………………………………………. 4
1-1-3- گیاهانی که به عنوان گیاه دارویی شناخته می شوند   ………………………………………. 4
1-1-4- علت های رویکرد به گیاهان دارویی……………………………………………………………………. 5
1-1-5- مواد مؤثره گیاهان دارویی……………………………………………………………………………..

1-1-5-1- متابولیت های ثانویه…………………………………………………………………………………

6

7

1-1-5-2- طبقه بندی متابولیت های ثانویه………………………………………………………………… 8
1-1-5-3- تولید متابولیت های ثانویه از گیاهان دارویی……………………………………………….. 10
1-1-5-4- راهکارهای افزایش متابولیت های ثانویه گیاهی از طریق کشت بافت ……………. 10
1-1-6- بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهان دارویی ……………………………………………………. 11
1-1-7- هدف از اصلاح گیاهان دارویی…………………………………………………………………….. 12
1-2- بارهنگ…………………………………………………………………………………………………………. 14
1-2-1- رده بندی علمی بارهنگ……………………………………………………………………………… 14
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
1-2-2- تاریخچه بارهنگ…………………………………………………………………………………………

15 1-2-3- خصوصیات گیاه شناسی بارهنگ……………………………………………………………………

15 1-2-3-1- اختصاصات ظاهری گونه ………………………………………………………………………..

15 1-2-4- چند گونه از خانواده های بارهنگ………………………………………………………………….

16 1-2-5- محل رویش و پراکندگی طبیعی بارهنگ…………………………………………………………

17 1-2-6- نیازهای اکولوژیکی بارهنگ………………………………………………………………………….

17 1-2-7- ترکیبات بارهنگ………………………………………………………………………………………….

18 1-2-8- خواص درمانی بارهنگ ……………………………………………………………………………….

19 1-3- کاربردهای م هم کشت بافت در اصلاح نباتات……………………………………………………

19 1-4- تنوع سوماکلونال …………………………………………………………………………………………….

20 1-4-1- تنوع سوماکلونال در کشت بافت گیاهی………………………………………………………….

20 1-4-2- منشاء و چگونگی ایجاد تنوع سوماکلونال……………………………………………………….

21 1-4-2-1- تغییرات ژنتیکی(وراثت پذیر)……………………………………………………………………

21 1-4-2-1-1- تغییر در سطح پلوئیدی…………………………………………………………………………

21 1-4-2-1-2- تغییرات ساختمانی در DNA هسته‌ای…………………………………………………..

23 1-4-2-1-3- نوترتیبی شیمری………………………………………………………………………………….

23 1-4-2-2- تغییرات اپیژنتیکی(وراثت ناپذیر)……………………………………………………………….

24 1-4-3- کنترل تنوع سوماکلونال………………………………………………………………………………..

24 1-4-4- کاربرد تنوع سوماکلونال در اصلاح نباتات………………………………………………………

26 1-5- مارکر(نشانگر)…………………………………………………………………………………………………

26 1-5-1- انواع نشانگرهای ژنتیکی………………………………………………………………………………

27 1-5-1-1- نشانگرهای مورفولوژیک………………………………………………………………………….

27 1-5-1-2- نشانگرهای مولکولی………………………………………………………………………………..

27 1-5-1-2-1- نشانگرهای پروتئینی…………………………………………………………………………….

28 1-5-1-2-2- مارکرهای DNA………………………………………………………………………………..

28 1-5-1-2-2-1- مارکرهای DNA غیرمبتنی برPCR…………………………………………………

29 1-5-1-2-2-2- مارکرهای DNA مبتنی برPCR………………………………………………………

30 1-6- علت های بهره گیری از نشانگرهای مولکولی در زمینه گیاهان دارویی……………………………….

32 1-7- اهداف مشخص پژوهش…………………………………………………………………………………….

33 فصل دوم: مطالعه منابع……………………………………………………………………………………………..

34 2-1- مطالعه مرور منابع……………………………………………………………………………………………

35 فصل سوم: مواد و روش‌ها…………………………………………………………………………………………

45 3-1- آزمایش اول…………………………………………………………………………………………………….

46 3-1-1- مواد گياهي…………………………………………………………………………………………………

46 3-1-2- محیط کشت……………………………………………………………………………………………….

46 3-1-3- دستورالعمل تهیه یک لیتر محیط کشت MSFull……………………………………………

49 3-1-4-استریل کردن بذور………………………………………………………………………………………..

50 3-1-5- محیط کشت جوانه زنی………………………………………………………………………………..

50 3-1-6- مرحله کالزایی……………………………………………………………………………………………..

50 3-2- آزمایش دوم……………………………………………………………………………………………………

51 3-2-1- مطالعه تنوع سوماکلونال در گیاه بارهنگ با بهره گیری از مارکر ISSR…………………..

51 3-2-2- مواد گیاهی…………………………………………………………………………………………………

51 3-2-3- استخراج DNA ژنومی……………………………………………………………………………….

53 3-2-4- تهیه بافرTE……………………………………………………………………………………………….

54 3-2-5- تهیه بافر(5x) TBE)…………………………………………………………………………………..

54 3-2-5-1- تهیه بافر(1x) TBE)………………………………………………………………………………

54 3-2-6- تعیین کیفیت و کمیت DNA ژنومی استخراج شده…………………………………………

55 3-2-7- انجام واکنش زنجیرهای پلیمراز(PCR)…………………………………………………………

55 3-2-8- چرخه حرارتی در دستگاهPCR……………………………………………………………………

56 3-2-9- الکتروفورز محصول PCR بر روی ژل آگارز…………………………………………………

57 3-2-10- توالی آغازگرهای مورد بهره گیری……………………………………………………………………

58 3-2-11-تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………

59 3-2-11-1-امتیازدهی باندها……………………………………………………………………………………..

59 3-2-11-2- تجزیه خوشه‌ای…………………………………………………………………………………….

59 3-2-11-3- شاخص‌های مولکولی…………………………………………………………………………….

61 فصل چهارم نتایج و بحث………………………………………………………………………………………….

62 4-1- نتایج مربوط به مطالعه الگوی باندی DNA……………………………………………………….

63 4-2- مطالعه محتوای اطلاعات چند شکل (PIC)……………………………………………………….

64 4-3- درجه تشابه ژنتیکی………………………………………………………………………………………….

69 4-4- توزیع فراوانی فاصله ژنتیکی……………………………………………………………………………..

71 4-5- تجزیه خوشه‌ای……………………………………………………………………………………………….

71 4-6- نتایج حاصله از تجزیه به مختصات اصلی(PCO)……………………………………………….

75 4-7- نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………..

77 4-8- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………

79 منابع………………………………………………………………………………………………………………………..

80 چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………..

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 4-1: کالوس ریزنمونه برگ (سمت راست) و ریزنمونه ریشه (سمت چپ)…………….. 63
شکل4-2:الگوی باندی 19 تیمار بارهنگ با بهره گیری از آغازگرهای IS16 (شکل بالا)وIS11 (شکل پایین)………………………………………………………………………………………….  

67

نمودار 4-3: توزیع فراوانی مقادیر فاصله ژنتیکی بین تیمارهای مورد مطالعه……………………. 71
شکل 4-4: دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهای با بهره گیری از ضریب تشابه دایس…………… 74
شکل 4-5: ترسیم بای پلات 19 تیمار مورد مطالعه بر اساس دو محور مختصات اصلی اول و دوم………………………………………………………………………………………………………………………  

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1: ترکیبات معدنی محیط پایه MS کامل………………………………………………………. 46
جدول 3-2: دستور العمل تهیه یک لیتر محیط پایه MS……………………………………………….. 47
جدول 3-3:اجزاء سازنده استوک عناصر ماکرو…………………………………………………………….. 47
جدول 3-4:اجزاء سازنده استوک عناصر میکرو……………………………………………………………. 48
جدول 3-5:اجزاء سازنده استوک عناصر میکروII…………………………………………………………. 48
جدول 3-6: اجزای سازنده استوک آهن……………………………………………………………………… 48
جدول 3-7: اجزاء سازنده استوک ویتامین…………………………………………………………………… 49
جدول 3-8: ترکیبات هورمونی مورد بهره گیری در کالزایی………………………………………………… 51
جدول 3-9: ریزنمونه های مورد بهره گیری در فاز کالزایی………………………………………………… 51
جدول 3-10: مواد گیاهی مورد بهره گیری……………………………………………………………………….. 52
جدول 3-11: اجزاء بافر TE…………………………………………………………………………………….. 54
جدول 3-12: اجزاء بافر (5x) TBE)……………………………………………………………………….. 54
جدول3-13: اجزای مورد بهره گیری برای تهیه 20 میکرولیتر Mastermix……………………….. 55
جدول 3-14: چرخه حرارتی PCR…………………………………………………………………………… 56
جدول 3-15: توالی آغازگرهای مورد بهره گیری………………………………………………………………. 58
جدول 3-16 : وضعیت دو فرد j , i با همدیگر از نظر یک صفت نشانگری……………………. 59
جدول 4-17 : نتایج مطالعه 19 تیمار گیاه دارویی بارهنگ با بهره گیری از نشانگر ISSR…….. 66
جدول 4-18: مواد گیاهی مورد بهره گیری……………………………………………………………………….. 68
جدول 4-19: ماتریس تشابه بر اساس نشانگر ISSR و ضریب تشابه دایس……………………. 70
جدول 4-20: گروه بندی تیمارها بر اساس تجزیه خوشهای………………………………………….. 73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

گیاه بارهنگ با نام علمی(Plantagomajor.L) جزء خانواده Plantaginaceae می­باشد.از موسیلاژ این گیاه در فرآورده­های دارویی و آرایشی بهره گیری می­گردد. به مقصود مطالعه تنوع حاصل از کشت بافت در کالوس­های حاصل از گیاه بارهنگ، 18 تیمار حاصل از کالوس­های القا شده از ریزنمونه­های مختلف در غلظت­های متفاوت هورمونی به همراه یک نمونه شاهد انتخاب و DNA ژنومی با بهره گیری از روش CTAB استخراج و تنوع موجود بین نمونه­ها با بهره گیری 6 پرایمر از نشانگر­های ISSR مطالعه گردید. مطالعه تنوع سوماکلونال حاصل در شرایط مختلف کشت، ریزنمونه­ها و واکشت­ها با بهره گیری از نشانگر­های ISSR نشان دهنده الگوی نواری متفاوت در بین کالوس­های حاصل از ریزنمونه­های مختلف در محیط­ها و واکشت­های متفاوت بود متوسط تعداد باندهای چند شکل با در نظر گرفتن تمام 59 باند پلی­مورف برابر 83/9 باند به ازای هر آغازگر بدست آمد. تجزیه کلاستر به روش UPGMA و ضریب تشابه دایس با بهره گیری از نرم‌افزار DARwin انجام گردید. دندروگرام حاصل از تجزیه کلاستر انجام شده، ژنوتیپ­های مورد مطالعه را در 6 گروه طبقه­بندی نمود. همچنین مقادیر تشابه ژنتیکی برآورد شده بین افراد بر اساس 59 باند پلی­مورف بین مقادیر 27/0 تا 83/0 با متوسط 54/0 بدست آمد.

 

کلمات کلیدی: بارهنگ، کالوس، تنوع سوماکلونال، ISSR .

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه و کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

1-1- مقدمه

قدمت شناخت خواص دارویی گیاهان، شاید بیرون از حافظه تاریخ باشد. یکی از علت های مهم­ این قدمت، حضور باورهای ریشه­دار مردم سرزمینهای مختلف در خصوص بهره گیری از گیاهان دارویی می باشد. اطلاعات مربوط به اثرها و خواص دارویی گیاهان، از زمانهای بسیار دور به تدریج سینه به سینه منتقل گشته و با آداب و سنن قومی درآمیخته و سرانجام در اختیار نسلهای معاصر قرار گرفته می باشد. طبق بعضی «سنگ‌نوشته‌ها» و شواهد دیگر، به نظر می­رسد مصریان و چینیان در زمره نخستین اقوام بشری بوده­اند که بیش از 27 قرن قبل از میلاد مسیح، از گیاهان به عنوان دارو بهره گیری کرده و حتی بعضی از گیاهان را برای مصرف بیشتر در درمان دردها کشت کرده­اند(امیدبیگی، 1386).

گیاهان دارویی از هزاران سال پیش به عنوان یکی از مهمترین منابع دارویی کاربرد داشته­اند. سازمان بهداشت جهانی تخمین­زده می باشد که بیش از 80% از مردم به صورت سنتی و یا مدرن از گیاهان دارویی بهره گیری می­کنند. بعلاوه بعضی از داروهای شیمیایی نیز با الگوبرداری از مواد گیاهی ساخته شده­اند (تریپاتی، 2003). اگرچه تقاضا برای این ترکیبات افزایش یافته می باشد اما بعضی از این گیاهان، زیستگاه­های طبیعی محدود دارند و بسته به شرایط محیطی و جغرافیایی محل رویش گیاه، جمع­آوری آنها با مشکلاتی مواجه می باشد. غلظت پایین این ترکیبات در گیاه محدودیت منابع طبیعی، تخریب روزافزون جنگل­ها و مراتع و فضای سبز، نابودی گونه­های متنوع گیاهی و جانوری، معضلات مرتب با اهلی کردن و کشت زراعی این گیاهان، توجه محققین را به بهره گیری از راهکارهای فناوری زیستی جهت افزایش تولید و بهره­وری گیاهان دارویی معطوف نموده می باشد. فناوری زیستی با بهره­گیری از علوم مختلف مانند بیولوژی، بیوشیمی، ژنتیک و … با بهره گیری از راهکارهای کشت سلول­ها، اندام­ها و بافت­ها، مهندسی ژنتیک و نشانگرهای مولکولی قادر می باشد کارایی گیاهان را به عنوان منابع تجدیدپذیر جهت تولید دارو افزایش دهد(کومار، 2008).

کشت سلول، بافت­ها و اندام­های گیاهی امکان تکثیر انبوه و سریع گیاهان و تولید متابولیت­های ثانویه را در شرایط درون شیشه­ای (Invitro) فراهم می­سازد. با بهره گیری از این سیستم کشت، علاوه بر دسترسی به منبع اولیه دارو در شرایط کنترل شده و مستقل از محیط، افزایش تولید ترکیبات جدید نیز امکان­پذیر می گردد(بورگاد، 2002).

تاکنون کشت سلولی طیف وسیعی از گیاهان دارویی مطالعه شده می باشد و ترکیبات مهمی نظیر: فلاونوئیدها، تانن­ها، الکالوئیدها و ترپنوئیدها از این طریق تولید شده­اند(امیدی، 1388).

 

1-1-2- گیاهان دارویی

گیاهان دارویی به گسترده وسیعی از گیاهان اطلاق می­شوند که در درمان بیماری و یا پیشگیری از بروز آن مورد بهره گیری قرار می­گیرند. حدود این گستره با فرهنگ ملی بهره گیری از گیاهان دارویی، قوانین و مقررات و پیشرفت­های علمی هر کشور تعیین می­گردد. در طب سنتی کشورها معمولاً هر گیاهی را می­توان دارویی محسوب نمود. در تعریف دیگر چنین آمده می باشد: گیاه دارویی به گیاهی گفته می­گردد که دارای مواد مؤثره مشخصی می باشد، در درمان بیماری به کار می­رود و نام آن گیاه در یکی از فارماکوپه­های معتبر بین­المللی ذکر گردیده باشد(دوازده­امامی، 1382).

 

1-1-3- گیاهانی که به عنوان گیاه دارویی شناخته می شوند

1- در پیکر این گیاه مواد خاصی ساخته می­گردد به نام «مواد مؤثره» که این مواد تأثیر فیزیولوژیکی بر پیکر موجود زنده بر جا می­گذارند. این گیاهان برای مداوای بعضی از بیماریها مورد بهره گیری قرار می­گیرند. مواد فعال مذکور در طی یک سلسله فرآیندهای ویژه و پیچیده بیوشیمیایی، به مقدار بسیار کم، معمولاً کمتر از وزن خشک گیاه ساخته می­شوند و به «متابولیت­های ثانوی» نیز معروفند.

2- کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی، صرفاً به خاطر بهره گیری از مواد مؤثره آنها صورت می­گیرد.

3- ممکن می باشد اندام خاصی زیرا ریشه، ساقه، برگها، گل و … حاوی مواد مؤثره مورد نظر باشد. از این رو نمی­توان تمام اندامهای گیاه مربوط را منبع ماده دارویی مورد نظر دانست.

4- معمولاً از اندامهای مورد نظر به صورت تازه بهره گیری نمی­گردد (و بهتر می باشد نشود). یعنی اندامهای مورد نظر بایستی تحت تأثیر عملیات خاصی زیرا: تمیز شدن، هوا خوردن، خشک شدن، پالودگی و … قرار گیرند و پس از آن مورد بهره گیری واقع شوند.

5- گیاهان دارویی حاوی مواد مؤثره در مقایسه با عموم گیاهان مورد بهره گیری در کشاورزی زیرا غلات و سبزیها که بطور عام و روزمره مورد بهره گیری انسانند در موارد خاص قابل بهره گیری­اند”برای تولید آنها سطوح زراعی نسبتاً محدودی نیز کفایت می­کند”(امیدبیگی، 1386).

 

1-1-4- علت های رویکرد به گیاهان دارویی

بهره گیری روزافزون مردم از گیاهان دارویی و همچنین تمایل شرکتهای تولید کننده مواد دارویی به داروهای دارای منشاء گیاهی را می­توان به علت های زیر دانست:

1- تهیه بعضی از مواد مؤثره فعال که در صنایع دارویی اهمیت بسیاری دارند، به گونه مصنوعی امکان پذیر­نیست و تنها به صورت طبیعی از گیاهان مورد نظر قابل استخراج­اند. این دسته از مواد یا بطور کلی ساختمان شیمیایی ناشناخته­ای دارند و یا به دلیل داشتن ساختمان شیمیایی بسیار پیچیده تهیه آنها بصورت مصنوعی در صنایع داروسازی مشکل و مستلزم هزینه بسیار­گران می باشد.

2- بعضی از مواد طبیعی گیاهی، زیرا سولانین­ها بصورت مستقیم قابل بهره گیری نیستند. یعنی در صورت بهره گیری مستقیم فاقد ارزش دارویی­اند. اما اگر این مواد در صنایع دارویی تحت تأثیر بعضی فرآیندهای شیمیایی قرار گیرند و در واقع بصورتی «نیمه­طبیعی غیر­مصنوعی» درآیند، به موادی فعال و قابل بهره گیری تبدیل خواهند گردید. مواد مؤثره گیاهان پس از تأثیر فرایندهای شیمیایی، بو، طعم و مزه مطلوبتری نیز خواهند داشت.

3- مواد دارویی مصنوعی (شیمیایی) البته به گونه سریع اثر می­بخشند و دارای یک تأثیر مشخص نیز می­باشند (ممکن می باشد صرفاً مسکن باشند یا فقط تب بر و یا …) اما اکثر آنها عوارض جانبی نامطلوبی بر بدن بشر بر جای می­گذارند. در حالی که مواد دارویی حاصل از گیاهان با آنکه بتدریج تأثیر می­بخشند، اما اثرهای مفید جانبی داشته و فواید زیادی از نظر دوام سلامت بدن دارند.

4- مواد مؤثره گیاهان، بخصوص عطرها و اسانسها، موارد بهره گیری متعدد و متفاوتی در صنایع لوازم آرایشی، صنایع مواد شیمیایی خانگی(نظیر: شامپو، صابون، عطر، ادکلن، خوشبو کننده­های هوا و امثال آنها) دارند، بطوریکه بدون حضور مواد مؤثره مذکور، ساخت و تهیه بسیاری از محصولات یاد شده امکان پذیر نخواهد بود(ساخت و تهیه بسیاری از اسانسها به طریق شیمیایی امکان پذیر نیست).

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد